Service contract voor CV Ketels

Voor goed werkende en energiezuinige CV ketels is periodiek onderhoud van groot belang, dit geldt voor zowel de traditionele CV ketelsgeisers en boilers als de nieuwe modernere systemen. Hoe goed uw installatie ook is, en ondanks dat de toestellen zijn voorzien van effectief werkende veiligheidssystemen, is het verstandig om dit alles periodiek te laten controleren.

U kunt bij A. Ploem & Zn BV kiezen uit 3 servicecontracten om u zo optimaal mogelijk en naar uw wensen van dienst te zijn. Tevens bent u dan verzekerd van de hulp van ons callcenter bij calamiteiten aan uw woonhuis, bijvoorbeeld lekkages en verstoppingen.

Contractvormen

Basis
per maand (incl. btw)
7,99
✓ Jaarlijks onderhoud
✓ Geen arbeidsloon en voorrijkosten bij Onderhoud
✓ 1e onderhoudscheck inbegrepen
✓ Binnen 24 uur hulp bij storing en calamiteiten
Basis Plus
per maand (incl. btw)
10,95
✓ Jaarlijks onderhoud
✓ Geen arbeidsloon en voorrijkosten bij Onderhoud
✓ 1e onderhoudscheck inbegrepen
✓ Binnen 24 uur hulp bij storing en calamiteiten
✓ Geen arbeidsloon en voorrijkosten bij Storingen
Plus Extra
per maand (incl. btw)
14,22
✓ Jaarlijks onderhoud
✓ Geen arbeidsloon en voorrijkosten bij Onderhoud
✓ 1e onderhoudscheck inbegrepen
✓ Binnen 24 uur hulp bij storing en calamiteiten
✓ Geen arbeidsloon en voorrijkosten bij Storingen
✓ Materiaalkosten 350 euro per jaar
Om voor een onderhoudscontract in aanmerking te komen wordt altijd een eerste onderhoudsbeurt uitgevoerd.

Indien u direct een onderhoudscontract bij ons afsluit vallen de arbeidskosten van de 1eonderhoudsbeurt, tot € 70,= onder het nieuw af te sluiten contract. Onze medewerker kan mogelijk een reparatieadvies gegeven voor uw installatie tijdens de 1e onderhoudsbeurt. Is dit het geval dan zal uw onderhoudscontact pas in werking treden na het uitvoeren van het betreffende reparatieadvies. Reparaties worden, indien mogelijk en in overleg, direct uitgevoerd.

Als u geen contract afsluit worden voorrijdkosten, alle arbeidskosten en eventuele materiaalkosten in rekening gebracht worden.

Algemene contractvoorwaarden* voor contractvormen Basis, BasisPlus en PlusExtra
 • Voor storingen kunnen arbeidsloon, voorrijkosten en evt. materiaalkosten in rekening gebracht, afhankelijk van uw contractkeuze.
 • Minimale contractduur is 1 of 2 jaar.
 • Ingangsdatum is altijd de 1e van de maand.
 • Incasso geschiedt altijd, zonder uitzondering, vooraf.
 • Het niet tijdig kunnen incasseren van de contractgelden kan leiden tot (tijdelijke) stopzetting en/of beëindiging van het contract.
 • Contracten worden jaarlijks, per 1 januari, geïndexeerd aan de hand van het advies van de Uneto-VNI.
 • Op onze onderhoudscontracten is de “Wet van Dam” van toepassing. Contractbeëindiging kan dagelijks, bij voorkeur schriftelijk en aangetekend, maar met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn  van 1 maand. Na het verloop van deze maand zal eventuele restitutie van contract gelden plaats vinden indien van toepassing.
 • Contracten zijn niet overdraagbaar bij verhuizing of verkoop van de woning, of bij vervanging van het toestel.
 • Alleen het toestel valt onder het contract, incl. leidingwerk en appendages binnen een straal van 1 meter rondom het toestel mits in zicht en goed bereikbaar, met uitzondering van vloerverwarming.
 • Bij vervanging van uw toestel dient u Installatiebedrijf A. Ploem & Zn Bv onmiddellijk hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, ook als Installatiebedrijf A. Ploem & Zn. B.V. dit geplaatst heeft.
 • Het is mogelijk om verschillende contracten voor de verschillende toestellen af te sluiten (bijvoorbeeld een Basis voor het ene toestel en een BasisPlus voor een ander).
 • Installatiebedrijf A. Ploem & Zn. B.V. behoud het recht om een installatie te weigeren voor een contract.
 • Uitgesloten is de vervolgschade ten gevolge van een defect aan het toestel of het leidingwerk, dit is voor risico eigenaar.
 • Koud klachten, niet zijnde warmwaterstoringen, gemeld voor 10.00 uur worden, in overleg, diezelfde dag nog verholpen (uitgezonderd overmacht situaties). Indien gemeld na 10.00 uur, in overleg, binnen 24 uur (uitgezonderd overmacht situaties).
 • Warmwaterstoringen worden, in overleg binnen 24 uur verholpen (uitgezonderd overmacht situaties).
 • Onderhoud conform eisen fabrikant, doch minimaal 1 maal per 12 maanden. Open c.v.-toestellen en open geisers worden ieder jaar onderhouden.

*Klik hier de complete voorwaarden.

Aanvulling op bovenstaande voor contractvorm BasisPlus
  • Toestellen blijven in contractvorm BasisPlus tot en met een ouderdom van 13 jaar . In het 14e jaar wordt het toestel automatisch ondergebracht onder contractvorm Basis waarbij ook de contractprijs aangepast wordt. Toestellen ouder dan 10 jaar komen voor dit contract NIET in aanmerking.
  • Bij storingen aan de CV ketel geen arbeidsloon* of voorrijkosten*, wel worden evt. materiaalkosten in rekening gebracht (* = zie “Uitzonderingen op alle contractvormen”).
  • Minimale contractduur is 2 jaar.

  *Klik hier de complete voorwaarden.

Aanvulling op bovenstaande voor contractvorm PlusExtra
 • Toestel blijft in deze contractvorm tot een ouderdom van 13 jaar, de minimale contractduur is 2 jaar. In het 13de jaar wordt dit automatisch ondergebracht onder contractvorm Basis, waarbij ook de contractprijs aangepast wordt.
 • Bij storingen aan de CV ketel worden geen arbeidsloon*, voorrijkosten* of materiaalkosten* in rekening gebracht (materiaal kosten maximaal € 350,- per jaar).
 • Toestel mag niet ouder zijn dan 5 jaar en dient conform voorschriften fabrikant gemonteerd te zijn.

*Klik hier de complete voorwaarden.

Uitzonderingen op alle contractvormen

Voor alle ondergenoemde punten worden arbeidsloon, voorrijkosten en evt. materiaalkosten in rekening gebracht:

 • Storingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik of onachtzaamheid van de gebruiker, zoals stekker uit stopcontact, schakelaar in verkeerde stand, kamerthermostaat te laag/te hoog, verkeerd ingesteld of defect, teveel of te weinig waterdruk in de installatie, gaskraan of watertoevoer dichtgezet, radiatoren dichtgezet, vervuilde filters van de warmteterugwinunit, enz.
 • Storingen ten gevolge van externe oorzaken zoals bevriezing van de installatie(delen) en leidingwerk, verstopping van de waterleidingen door (kalk)afzetting, werkzaamheden door nutsbedrijven of storingen in de levering door nutsbedrijven (geen gas, geen water, geen elektra).
 • Storingen veroorzaakt door werkzaamheden aan de installatie of installatiedelen door de bewoner, eigenaar van het pand of door werkzaamheden derden.
 • Storingen ten gevolge van fouten in het technisch ontwerp van de gehele installatie.
 • Het zoeken van lekkages in de leidingsystemen.
 • Kosten van fabrieksbezoeken (buiten garantieperiode). Fabrieksgarantie wordt alleen verleend aan toestellen die door A. Ploem & Zn BV geleverd EN geplaatst zijn.
 • Bij toestellen met een indirect gestookte boiler, vallen lekkages aan de boiler buiten de fabrieksgarantie.
 • Bij toestellen met een indirect of direct gestookte boiler, wordt het vervangen van de boiler, buiten fabrieksgarantie, zowel m.b.t. het arbeidsloon, voorrijkosten als de materiaalkosten in rekening gebracht.
 • Alle sloop- en bouwkundige werkzaamheden.